Witamy_

Witamy Na Stronie Kancelarii Komorniczej Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie
Justyny Treli-Michałkiewicz

Kancelaria Komornicza mieści się przy ulicy Bolesława Limanowskiego 26/2 w Krakowie. Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 9:00 do 14:00

Kontakt możliwy w godzinach pracy Kancelarii Komornika pod numerem telefonu 12 267 61 07 lub poprzez adres mailowy
krakow.trela-michalkiewicz@komornik.pl

Spłata zadłużenia_

Wpłat można dokonać przekazem pocztowym lub przelewem elektronicznym na następujący numer konta: Santander Bank Polska S.A
31 1910 1048 2116 0164 4624 0001 w tytule przelewu koniecznie należy podać sygnaturę GKM / KM / KMS / KMP oraz imię i nazwisko lub nazwę dłużnika

Napisz do kancelarii

Wypełnij wszystkie pola
Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.
Wypełnij wszystkie pola

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Justyna Trela-Michałkiewicz. Dane kontaktowe do zgłoszeń w przedmiocie danych osobowych: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie Justyna Trela-Michałkiewicz. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem nałożonym na komornika przez przepisy prawa. W tym celu i na tej podstawie przetwarzane są dane wszystkich kategorii oraz o wyrokach skazujących i czynach zabronionych. Dane osobowe zostały pozyskane od stron i/lub uczestników postępowania, właściwych podmiotów administracji publicznej lub samorządowej lub innych osób prawnych i/lub fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zobowiązanych do ich udostępnienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zostały uzyskane ze źródeł powszechnie dostępnych. Zgodnie z właściwymi przepisami prawa i w celu wykonania obowiązków przez nie nałożonych komornik przekazuje dane osobowe przetwarzane w toku postępowania egzekucyjnego osobom trzecim. Dane osobowe nie są przesyłane poza obszar EOG, chyba że stroną/uczestnikiem postępowania lub czynności jest osoba mająca adres zamieszkania/siedziby albo adres korespondencyjny poza EOG. W odniesieniu do swoich danych osobowych możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Żądanie nie zostanie uwzględnione jeżeli przetwarzanie danych osobowych w dotychczasowym zakresie będzie niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia osiągnięcia celu prowadzonego postępowania/czynności i/lub obowiązki nałożone na komornika przepisami prawa. Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – okres przechowywania akt egzekucyjnych i urządzeń ewidencyjnych komornika. Istnieje możliwość wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępne w siedzibie komornika. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Roman Kwieciński, email: iod.krakow.015@komornik.pl